• Τηλ: 210.6233289

Triantis Real Estate & Architecture

 facebook icon   en   el

Σάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2012 12:22

Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική για αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων άνω των 50 τμ και για όλες τις χρήσεις εκτός από:
•    Βιομηχανία-βιοτεχνία-εργαστήρια
•    Αποθήκευση
•    Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

Η διαδικασία ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή κατόπιν πρόσκλησης από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή.
2. Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου.
3. Επιτόπιος έλεγχος από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.
4. Σύνταξη και έκδοση ΠΕΑ από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή

Απαραίτητα στοιχειά- πηγές δεδομένων για την περαίωση της διαδικασίας είναι:
•    Οικοδομική άδεια
•    Έτος ολοκλήρωσης
•    Τοπογραφικό
•    Αρχιτεκτονικά σχέδια
•    Η/Μ σχέδια
•    Μελέτη θερμομόνωσης για κτίρια μετά το ‘80
•    Φύλλο συντήρησης Λέβητα / συστημάτων κλιματισμού
•    Στοιχεία ιδιοκτησίας
•    Αριθμό ΚΑΕΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Από τις 1-1-2011 τα νεόδμητα κτίρια θα αποκτούν υποχρεωτικά «ταυτότητα κτιρίου» σύμφωνα με την ισχύ του Ν.3843/2010 η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
β. τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
γ. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
δ. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε τελικώς, καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας κατά τις κείμενες διατάξεις,
ε. το έντυπο ελέγχου για την αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου αυτού,
στ. το έντυπο ελέγχου για τη στατική μελέτη του κτιρίου,
ζ. το έντυπο ελέγχου για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου,
η. το βίντεο, στο οποίο απεικονίζονται οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του κτιρίου, όπου αναγράφεται η ημερομηνία λήψης του,
θ. τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου,
ι. πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων(ΦΕΚ407Β/9-4-2010) και την ισχύ του Ν.3661/2008 έχει θεσμοθετηθεί ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας
Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αρχιτεκτονικό Γραφείο Περισσότερα έργα »